Aldersgrenser

Begrepene aldersgrense og pensjonsalder

Aldersgrense er den alder da du senest må fratre, mens pensjonsalder angir den alder hvor du har rett, men ingen plikt, til å fratre med alderspensjon.

Den alminnelige aldersgrensen i tjenestepensjonsordning (TPO) er 70 år. Noen stillinger har særaldersgrense. Alle kan imidlertid ta ut alderspensjon fra fylte 67 år.

Dersom du har en stilling med særaldersgrenser under 67 år, og ikke har opptjent fulle pensjonsrettigheter, kan du fortsette i stilling til fylte 67 år dersom du ønsker det. Andre kan også fortsette å arbeide etter at aldergrensen er nådd hvis arbeidsgiver gir anledning til det.

85-års regel

Har du en stilling med særaldersgrense, 65 eller 60 år, kan du eventuelt fratre inntil tre år før aldersgrensen. Dette gjelder hvis summen av alder og medlemstid i offentlig tjenestepensjon er minst 85 år.

Aldersgrensens betydning

For pensjonen har aldersgrensen følgende betydning:

  • Et medlem som fratrer sin stilling ved aldersgrensen, har alltid krav på å få utbetalt alderspensjon.
  • Ved anvendelsen av "85-årsregelen", som på bestemte betingelser gir rett til å fratre tidligere, tas det utgangspunkt i aldersgrensen.

Aldersgrensen har også betydning for beregningen av etterlattepensjon. Da legges til grunn medlemstiden som ville ha blitt oppnådd med tjeneste fram til aldersgrensen. Ved beregning av uførepensjon medregnes medlemstid fram til aldersgrensen (framtidig medlemstid), men ikke ut over 67 år.

Er du i tvil om aldersgrensen for din stilling, kan du finne dette ved å logge deg inn i Medlemsportalen eller henvende deg din nærmeste leder.