Folkevalgte

Som folkevalgte i Bærum kommune er du innmeldt i kommunens offentlige pensjonsordning i pensjonskassen etter avtale mellom kommunen og pensjonskassen.

TPO-vedtektene for offentlig tjenestepensjonsordning gjelder så langt de passer med følgende spesielle bestemmelser: 

Er du folkevalgte i fast stilling, meldes du inn i pensjonsordningen den dagen du begynner i den faste stillingen. Andre folkevalgte etterinnmeldes ved kvartalets utløp på grunnlag av den gjennomsnittlig godtgjørelsen i kvartalet.

Ha du som folkevalgt permisjon fra offentlig stilling, kan du unntas dersom du fortsatt er tilsluttet pensjonsordning gjennom sin arbeidsgiver i permisjonstiden.

Stillingsstørrelsen beregnes som et forhold mellom summen av faste og variable møtegodtgjørelse sett i forhold til ordførers lønn i 100 % stilling. Dette betyr at variasjonen i godtgjøringen i ulike perioder reflekteres i stillingsprosenten hvert år. Snittet av stillingsprosenten gjennom hele medlemsperioden benyttes i sluttberegningen.

Aldersgrensen derom du som folkevalgte har dette som hovedfunksjon, er 70 år. Er du også innmeldt i pensjonsordningen som ansatt, gjelder aldersgrensen for hovedstillingen.

Som tidligere folkevalgte har du rett til oppsatt pensjon. Har du opptjeningstid før 1.1.2014 gjelder særlige regler. Folkevalgte med mindre enn 3 års medlemstid får rett til oppsatt pensjon dersom de har 3 års samlet medlemstid i tidligere pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner og i den ordinære tjenestepensjonsordningen.

Som folkevalgte har du ikke rett til AFP 62-64 år.