Generelt om pensjonskassen

BKP er en selvstendig juridisk enhet og er i hovedsak underlagt det samme regelverk som gjelder for finans- og forsikringsbransjen. Midlene holdes atskilt fra kommunens midler, og pensjonskassens formue eller inntekt kan ikke under noen omstendighet tilfalle kommunen

BKP er en av Norges største kommunale pensjonskasser, med en forvaltningskapital på rundt 9 milliarder kroner. BKP ivaretar pensjonsrettighetene til cirka 33.000 ansatte og tidligere ansatte i Bærum kommune, Asker og Bærum Vannverk og Bærum kommunale eiendomsselskap.

BKP skal være Bærum kommunes foretrukne pensjonsleverandør. Det skal pensjonskassen oppnå ved å levere de avtalte pensjonsprodukter på en konkurransedyktig måte gjennom effektiv drift, oppnå god avkastning på pensjonsmidlene innenfor en klart definert risiko og levere alle tjenester med høyt servicenivå.

For alle tjenester innen kapitalforvaltning har BKP kontrakt med Storebrand Asset Management AS. For tjenester som medlems- og pensjonsbehandling, aktuar og regnskap er kontrakter inngått med Storebrand Pensjonstjenester AS.