Medlemskap

Bærum kommune har fra 01.01.2015 opprettet egen pensjonskasse for kommunens ansatte. Tidligere hadde Bærum kommune pensjonsordning i Dnb. Pensjonsrettighetene for de ansatte og tidligere ansatte i Bærum kommune er flyttet over til BKP.   

Ved siden av lønn er medlemskapet i pensjonsordningen et viktig ansattgode. Som arbeidstaker betaler du et pensjonsinnskudd på 2 % av lønnen, mens din arbeidsgiver betaler resten av kostnadene ved pensjonsordningen.

Som medlem opparbeider du deg rett til alderspensjon. Medlemskapet i BKP gir dessuten økonomisk trygghet dersom noe uventet skulle skje før du når en alder for AFP eller alderspensjon. Du kan ha rett til uførepensjon hvis du blir syk utover sykepengeperioden og etterlatte kan ha rett til pensjon hvis du skulle falle fra.

For å bli innmeldt i BKP må du ha et ansettelsesforhold hos en av følgende arbeidsgivere:

  • Bærum kommune
  • Asker og Bærum vannverk IKS
  • Bærum Kommunale Eiendom AS
  • Bærum kommunale pensjonskasse

Dersom du er i et fast ansettelsesforhold, skal du meldes inn i BKP fra den dagen du startet i jobben. Er du midlertidig ansatt eller bare jobber tilkallingsvakter, skal du ved utløpet av et kvartal etterinnmeldes for en gjennomsnittlig arbeidstid. Dette gjelder også om du arbeider ekstratimer ut over fast ansettelse. Det finnes ingen nedre grense for medlemskap i BKP.

OBS: I henhold til lov- og tariffbestemmelser har sykepleiere, jordmødre, helsesøstre og psykiatere medlemskap i Kommunal Landspensjonskasse (KLP), mens pedagogisk personell er medlemmer i Statens pensjonskasse (SPK). For å bli innmeldt i KLP eller SPK, må du jobbe minimum 20 % av full stilling.

Er du i tvil om du er meldt inn i BKP, eller KLP/SPK, må du henvende deg til nærmeste leder. Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for innmelding i pensjonsordningen etter de til enhver tid gjeldende regler.