Ny pensjonsordning

Regjeringen og partene i arbeidslivet ble 3. mars 2018 enige om en avtale om ny pensjonsløsning i offentlig sektor. Denne avtalen om ny pensjonsløsning handler om ny alderspensjon og ny AFP. Avtalen gir en skisse av hvordan ny AFP og ny alderspensjon skal tjenes opp, og hvordan den skal tas ut. Ikke alle detaljer er avklart ennå og det kan bli endringer.

Hvem gjelder ny ordning for

Den nye løsningen vil gjelde for deg som er født i 1963 og senere. For alle født før 1963 gjelder den gamle ordningen.

Fra 2020 starter man å tjene opp pensjon i ny løsning. I 2025 fyller 1963 kullet 62 år og kan som første årskull ta ut pensjon i den nye ordningen.

Ny alderspensjon

Størrelsen på alderspensjonen vil avhenge av hva du har hatt i lønn, og hvor lenge du jobber. Du tjener opp til pensjon ved at det settes av en andel av lønnen i en beholdning. Denne pensjonsbeholdningen vil i opptjeningstiden reguleres årlig med lønnsveksten i samfunnet.

 • alle år i jobb fram til du er 75 år gir pensjonsopptjening. I motsetning til i dag hvor 30 år er full opptjeningstid.
 • pensjonen skal beregnes uavhengig av folketrygden. I motsetning til i dag hvor offentlig tjenestepensjon samordnes med folketrygden.
 • du kan ta ut pensjon når som helst mellom 62 og 75 år, og kan kombinere pensjon med arbeidsinntekt uten at pensjonen reduseres. I dag kan du tidligst ta ut offentlig tjenestepensjon fra 67 år, og inntekt påvirker pensjonsutbetalingen.
 • Opptjeningssatsen er 5,7 %. Det betyr at 5,7 % av lønnen din legges i en beholdning. Dette gjelder inntil 12 G.  Har du lønn mellom 7,1 G og 12 G får du en tilleggssats på 18,1 %. Årsaken er at du ikke får opptjening utover 7,1 G i folketrygden.
 • Pensjonen kan tas ut fleksibelt (helt eller delvis), når som helst mellom 62 og 75 år. Da beregnes pensjon ved at pensjonsbeholdningen deles på folketrygdens delingstall.
 • Alderspensjonen fra tjenestepensjonsordningen skal reguleres på samme måte som alderspensjon fra folketrygden.

Bokstaven G står for folketrygdens grunnbeløp, som justeres en gang i året. Per 1.5.2018 er den på 96 883 kroner.

Ny AFP

I dag er AFP-ordningen i offentlig sektor en tidligpensjonsordning som utbetales mellom 62 og 67 år. I ny ordning er AFP utformet tilsvarende privat sektor:

 • et livsvarig påslag som kan tas ut fleksibelt mellom 62 og 70 år
 • fritt kan kombineres med inntekt
 • opptjenes som 4,21 % av årlig pensjonsgivende inntekt opp til 7,1 G i alderen 13–61 år
 • AFP pensjonen beregnes ved å benytte folketrygdens delingstall.
 • AFP pensjonen reguleres på samme måte som alderspensjon fra folketrygden.

Overgangstillegg for årskullene 1963–1970

Det gis et overgangstillegg til 1963-kullet som er det første årskullet som mister dagens AFP-ordning, som trappes ned for hvert kull frem til 1970-kullet. Tillegget utgjør 0,15 % G for 1963 kullet, trappes ned med 12,5 prosentpoeng for hvert påfølgende årskull og utbetales i perioden 62 til 66 år.

Betinget tjenestepensjon- gjelder for årskull 1963 og yngre

For de som ikke kvalifiserer for ny AFP innføres et nytt produkt - betinget tjenestepensjon. Betinget tjenestepensjon tjenes opp med 3,0 % av pensjonsgrunnlaget opp til 7,1 G i år med medlemskap i en offentlig tjenestepensjonsordning fram til og med det året en fyller 61 år. Betinget tjenestepensjon skal kunne tas ut fleksibelt fra 62 til 70 år. Ved uttak beregnes den årlige pensjonen ved å dividere med folketrygdens delingstall.

Individuell garanti – for årskullene født til og med 1967

Personer født senest i 1958 har fått en individuell garanti som sikrer dem 66 % samlet pensjon etter levealdersjustering og samordning, gitt full opptjeningstid. Det videreføres en individuell garanti for årskullene 1959–1962 ved at disse årskullene får en andel av det garantitillegget som er gitt til og med 1958-kullet. Også årskullene 1963–1967 gis et tillegg til pensjonen dersom de har opptjening før 2011.

Særaldersgrenser

Partene er også blitt enige om at utforming av særalderspensjon skal tilpasses pensjonsreformen og ny påslagsmodell, men at de som har særaldersgrenser skal sikres forutsigbarhet. Partene er derfor enige om å utrede og avtale løsning for særaldersgrenser som et neste steg.

Innfasing av ny ordning

De som har opptjening i bruttoordningen skal få en oppsatt pensjon fra denne ordningen når de starter å tjene opp pensjonsrettigheter i påslagsordningen. Dersom opptjeningen i bruttoordningen samlet er tre år eller mindre, skal rettighetene overføres til påslagsordningen. Bruttopensjon kan tas ut fleksibelt. Dette skal skje ved at det ikke skal samordnes med eventuell opptjening i folketrygden etter 67 år. Årlig pensjon opptjent i bruttoordningen skal være høyere desto senere den tas ut etter 67 år.  Bruttopensjonen skal kunne tas ut fra 62 år. Ved uttak før 67 år skal det gjøres en foreløpig samordning.