Pensjonsrettigheter

Hvis du tidligere har arbeidet i Bærum kommune, Asker og Bærum Vannverk eller i Bærum kommunale eiendom, og har vært medlem av arbeidsgivers pensjonsordning, beholder du dine pensjonsrettigheter (såkalt oppsatt pensjon).

Dersom arbeidsforholdet ditt har gitt deg rett til pensjon, har du mulighet til å søke om alderspensjon og uførepensjon. Ved dødsfall kan dine etterlatte ha rett til ektefellepensjon og barnepensjon i tillegg til eventuelle etterlatte rettigheter fra folketrygden.

Hvis du er, eller har vært, medlem i andre offentlige tjenestepensjonsordninger, skal du søke om pensjon der du sist var medlem.

For å ha rett til en oppsatt alderspensjon:

  • Du må ha minst tre års samlet opptjening i BKP og eventuelt andre offentlige tjenestepensjonsordninger til sammen
  • Du må søke om oppsatt alderspensjon i BKP når du fyller 67 år
  • Du må søke om oppsatt alderspensjon fra BKP ved oppnådd særaldersgrense, hvis du hadde en stilling med aldersgrense som var lavere enn 67 år
  • Du arbeider ikke i en stilling med rett til medlemskap i en offentlig tjenestepensjonsordning

For å ha rett til en oppsatt uførepensjon:

  • Du må ha minst tre års samlet opptjening i BKP og eventuelt andre offentlige tjenestepensjonsordninger
  • Du må ha fått innvilget uføretrygd i folketrygden
  • Du har ikke rett til oppsatt uførepensjon mens du mottar arbeidsavklaringspenger fra folketrygden.

Oppsatt ektefellepensjon og barnepensjon: 

  • Du må ha minst tre års samlet opptjening i BKP og eventuelt andre offentlige tjenestepensjonsordninger til sammen
  • Ektefelle og barn under 20 år kan ha rett til etterlattepensjon når et tidligere medlem i BKP faller fra. Fraskilt ektefelle kan også ha rett til etterlattepensjon. Hvis ektefellen gifter seg på nytt, faller rettigheten bort.
  • Samboere har ikke rett til etterlattepensjon.