Søk om pensjon fra BKP

AFP/Alderspensjon

Når du vil søke om AFP eller alderspensjon, kontakter du kommunens Service- og pensjonsenheten for avtale om pensjonssøknad. Dette bør du gjøre minimum 3 måneder før det tidspunktet du planlegger å få pensjon.

Ønsker du å slutte helt og si opp stillingen din, må du sende skriftlig oppsigelse til leder og angi tidspunktet for når du ønsker å fratre.

Ønsker du å ha delvis/gradert AFP/alderspensjon, og redusere/trappe ned på stillingen din, må du sende skriftlig søknad til leder, som tar beslutning. Som arbeidstaker har du ikke krav på dette.

Uansett om vi slutte helt eller trappe ned, bør du søke om dette minimum 3 måneder før det tidspunktet du planlegger å fratre/redusere stilingen din.

I søknaden er det uansett viktig at du gir oss beskjed om og i tilfelle hvor mye du vil tjene i tillegg til pensjonen, se mer om jobb og pensjon.

Uførepensjon

Dersom du skal søke om uførepensjon, følger du følgende prosedyre:

  1. Informere leder om hva som skjer etter maks. dato sykepenger. Leder må få beskjed muntlig eller skriftlig. Dette bør du gjøre minimum 3 måneder før datoen for sykepenger utløper
  2. Ta Kontakt Service- og pensjonsenheten for avtale om å fylle ut søknad. Du vil få svar direkte fra din pensjonsordning. Dette bør du også gjøre minimum 3 måneder før dato for sykepenger utløper
  3. Vil du søk permisjon, fylles ut "Søknad om permisjon" og leveres til leder, som tar beslutning. Dette bør du gjøres tidligst mulig og minimum 1 måned før dato for sykepenger utløper
  4.  Før permisjonstiden er utløpt, skal leder vurdere om utvidelse av permisjon kan/bør/skal innvilges, eller om arbeidstaker bør si opp sin stilling i løpet av permisjonstiden
  5. Dersom leder avslår utvidet permisjon, må du ta stilling til om du kan komme tilbake til din stilling; alternativt må stillingen sies opp skriftlig og leveres leder. Dette bør du gjøre i oppsigelsestiden eller umiddelbart etter at får avslaget

Etterlattepensjon

  • For yrkesaktive som faller fra skal leder melde fra til kommunens Service- og pensjonsenhet
  • For pensjonister som faller fra må gjenlevende ektefelle eller barn kontakte pensjonskassen
  • Gjenlevende etter tidligere ansatte må ta kontakt med pensjonskassen