Avtalefestet pensjon (AFP)

Generelt

Avtalefestet pensjon (AFP) er en tidligpensjonsordning som gir mulighet til å kunne gå av fra fylte 62 år, helt eller delvis. AFP kan ytes fra 62 til 67 år. Det er litt forskjellige regler om du er mellom 62 år og 64 år, og mellom 65 og 67 år. Uttak av delvis AFP krever arbeidsgivers samtykke.

Pensjonsopptjeningen din i BKP stopper når du går av med full AFP. AFP opphører ved fylte 67 år. Har du rett til alderspensjon fra BKP, får du alderspensjon fra måneden etter fylte 67 år.

Dersom du er født i 1963 eller senere, vil det gjelde andre regler for AFP, se her (ny pensjonsordning).

Vilkår

Det er fastsatt vilkår som gjelder for å få AFP, og som avhenger av om du tar ut denne pensjonen før eller etter 65 år.

For å få rett til AFP 62-65 år må du:

 • ha fylt 62 år og redusert stillingsandelen din med minst 10 %

 • vært ansatt og i lønnet arbeid helt fram til du vil ha AFP

 • vært sammenhengende ansatt hos samme arbeidsgiver eller annen arbeidsgiver med pensjonsordning omfattet av overføringsavtalen mellom offentlige tjeneste- pensjonsordninger de siste 3 år. Sammenhengende medlemskap i arbeidsgivers tjenestepensjonsordning regnes i denne forbindelse som sammenhengende tjeneste

 • hatt minst 20 % stilling med en årlig inntekt på minst 1 G (grunnbeløpet i folketrygden) de siste 3 årene

 • hatt minst 10 år med poengopptjening i folketrygden fra og med det året du fylte 50 år til og med året før du reduserer stillingen din

 • hatt en gjennomsnittlig pensjonsgivende inntekt i folketrygden på minst 2 ganger folketrygdens grunnbeløp i de 10 beste årene i perioden fra og med 1967 til og med året før du reduserer stillingen din

Hvis du må slutte i arbeid på grunn av sykdom, anses du likevel som ansatt i hele sykepengeperioden, men likevel ikke lenger enn 52 uker.

Du får likevel ikke rett til AFP hvis du:

 • har hatt full velferdspermisjon fra stillingen din i mer enn 3 måneder i de siste 3 årene

 • har tatt ut AFP fra privat arbeidsforhold (dvs. AFP fra fellesordningen)

 • mottar førtidspensjon, gavepensjon eller andre ytelser fra din nåværende arbeidsgiver, uten at du må jobbe. Unntaket er delvis uførepensjon.

For å få rett til AFP fra 65-66 år må du:

 • ha fylt 65 år, fratrådt med minst 10 % av full stilling, ha vært i lønnet arbeid og minst 10 års medlemskap i BKP etter fylte 50 år eller

 • fylle kravene som gjelder for rett til AFP fra fylte 62 år

Har du særaldersgrense og rett til alderspensjon, kan du velge om du vil ta ut alderspensjon eller AFP. Tar du ut AFP, fortsetter du som AFP-pensjonist fram til 67 år. Velger du særalderpensjon kommer du ikke under AFP-reglene i det hele tatt, heller ikke fra fylte 65 år.

Du kan ikke ta ut AFP samtidig men pensjon fra folketrygden.

Pensjonens størrelse

Pensjonens størrelse kan avhenge av om du er under eller over 65.

Fra 62-64 år

AFP blir beregnet etter folketrygdens regelverk, samt et AFP-tillegg som utgjør kr 20 400 pr. år, og eventuelt et tillegg for forsørget ektefelle. Det er NAV som regner ut pensjonen og du kan kontakte NAV for å få oppgitt hvor mye du vil få i AFP. 

Fra 65-66 år

Etter at du har fylt 65 år er to det alternative beregningsmåter for AFP. Du får enten AFP beregnet etter folketrygdens regelverk, eller AFP beregnet som en alderspensjon fra BKP. Hvis du har rett til begge, får du den høyeste. I de fleste tilfeller utgjør AFP beregnet som en alderspensjon 66 % av sluttlønnen din ved full opptjening, se alderpensjon.